وقتی که وقت نداری و کادو هم یادت رفته.

چی کار می کنی؟